Van de voorzitter

Beste bewoners van de Hoofdstedenbuurt bij deze verstrekken wij u in deze editie met o.a. een uittreksel van het concept  jaarverslag 2023.

Ik realiseer mij dat het een heel verhaal is geworden. Lees het eens op uw gemak door. Misschien heeft u nog vragen, wij zijn bereid om deze te beantwoorden via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via een afspraak in ons kantoor in de Wenenweg 235 te maken via telefoon 010-4751277

Vermeldingswaardig is dat er weer een actieve flatcommissie gevormd is in de Madridweg waarvan een afgevaardigde inmiddels is toegetreden tot het bestuur. Deze commissie is actief betrokken geweest bij de rondgang en voorbereiding van het schilderwerk dat inmiddels is gestart bij de Madridweg en Luxemburgweg. Het is de bedoeling dat in mei 2024 wordt gestart met de schilderwerkzaamheden in de Londenweg conform de Madridweg en de Luxemburgweg.

 Verheugend is dat er een aantal bewoners van de Londenweg zich hebben gemeld die wat willen doen voor hun flat middels deelname in de flatcommissie of een bestuursfunctie. Hopelijk zijn er nog meer bewoners die zich willen aanmelden, in de Luxemburgweg is er maar een vertegenwoordiger in de flatcommissie, in Lissabonweg 5-7 en 13 hoog is er ook versterking nodig.

Ten slotte wil ik namens de flatcommissies en bestuur u bedanken voor de steun en vertrouwen die wij van u mochten ontvangen in 2023.

Ik wens u namens de flatcommissies en bestuur van de HBV fijne feestdagen toe en een mooie afsluiting van het jaar 2023.

Een gezond en gelukkig Nieuwjaar

Henk Roodenburg
voorzitter HBV Hoofdstedenbuurt


Van de penningmeester

In 2019 is op de algemene leden vergadering besloten dat iedere bewoner lid is van de vereniging en er geen betalende leden meer zijn. Er stond nog wel een saldo op de bankrekening van de betalende leden tot 2022.

Boekjaar 2022

Saldo 1 januari                                  € 6.831,45

Uitgaven                                          € 2.365,03

Saldo 31 december                             € 4.466,42

 

Op de ALV van 2022 is er besloten het saldo op te maken en geld te geven aan de kinderboerderij voor de aanschaf van een paard en een jaar lang eten voor de koeien. De overhandiging is gedaan door de voorzitter en er is een plaquette gemaakt dat voor de stallen hangt.
Er is ook nog een bedrag overgemaakt voor de paasbrunch.

In 2023 is het eindsaldo opgemaakt voor de aanschaf van 3 AED’s die inmiddels aan de flats hangen.

Nadat het saldo opgemaakt is de bankrekening opgeheven.

 

De vereniging heeft nu alleen nog een bankrekening waarop de ontvangsten van Waterweg Wonen komen en de uitgaven ook door hun worden gecontroleerd. De rekening van 2022 en de begroting voor 2023 zijn goedgekeurd.

 


Samenvatting concept jaarverslag 2023
 

In de door WaWo verstrekte servicekosten zijn verschillen ontdekt

Tussen de schoonmaakwerkzaamheden en de in rekening gemaakte kosten tussen twee vergelijkzame flats Wenenweg en de Bonnweg. Dit is gemeld aan WaWo en zij zijn bezig dit te onderzoeken.

 

Op verzoek van de HBV

Er is aan Waterweg Wonen aandacht gevraagd om het belang van een bewonerscommissie eens te publiceren in het blad Watermerk.

Daar is gehoor aangegeven en de voorzitter heeft de gelegenheid gehad hier iets over te zeggen. In Watermerk van maart staat onder de kop “Meedoen zorgt voor meer woongeluk” het een en ander beschreven.

 

Wat gebeurd er met de oude containerruimten?

Er zal bekeken worden wat de invulling gaat worden. Er is nog niets bekend daarom heeft de HBV zelf het initiatief genomen en de wensen van de bewoners geinvatiseerd en daarom was dit nodig om een ongevraagd gekwalificeerd advies aan WaWo te sturen.

 

Wat is de stand van zaken betreffende een buurthuis?

De projectleider aandachtsgebied Hoofdstedenbuurt van de gemeente is vertrokken en daarmee is alles stil komen te liggen. Wel heeft WaWo plannen om het zalencomplex Middelhuyse gesitueerd bij de Konninginelaan te gaan verbouwen, het bestuur verzoekt om de concrete plannen te delen met de HBV.

 

Rondgang Madridweg

Met de gebiedsmanager van de Holy, de consulent beheer van WaWO, de flatcommissie Madridweg en het db HBV is de overlast van de stalling van fietsen en scooters voor de ingang van het flat en op het trottoir besproken. Het geheel geeft een rommelige uitstraling. Mogelijkheid tot verbeteringen werden ter plaatse besproken. De gemeente gaat intern bespreken wat e.v.t. gerealiseerd kan worden. Een aantal voorstellen zijn inmiddels gerealiseerd, zoals het plaatsen van hekwerken op het trottoir voor de veiligheid van de voetgangers. De andere voorstellen worden nog uitgewerkt en wellicht uitgevoerd

 
De website van de HBV

Deze wordt nog bij gehouden, de vraag is hoe nu verder? Afgesproken wordt om relevante informative door te spelen aan de beheerder van de website. Er volgde een afspraak met de beheerder over de invulling van de website van de HBV en het bijhouden van Face Book. Besloten is om hier voorlopig nog mee door te gaan omdat het opzetten van zo’n site al een behoorlijke investering was en het zou zonde zijn om dit nu op te doeken. Het probleem is de mankracht om hiermee aan de slag te gaan. Hopelijk zijn er in de toekomst bewoners bereid die ons daarbij willen helpen.

 
Uitnodiging en informatieve fraude bestrijding

Er is door WaWo aangegeven hoe te handelen bij fraude. Vertegenwoordigers van de HBV waren hierbij  aanwezig.


Algemene leden vergadering Huurdersraad

Een aantal bestuursleden waren hierbij aanwezig. Verslagen en informatie zijn verkrijgbaar bij de Huurdersraad.


Overleg DB/HBV/flatcommissie Madridweg over het schilderwerk

Dit jaar wordt gestart met de Madridweg, Luxemburweg en de Londenweg in het kader van de uitvoering Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB). De rondgang in de Madridweg is bepalend geweest voor de uitvoering van de twee andere flats,

Na de beschikbare informatie qua uitvoering is er door de HBV een advies opgesteld over de ingebrachte punten. Er is met WaWo overeenstemming bereikt, nu wordt het schilderwerk uitgevoerd.

I.v.m. de oude staat van de hekwerken op de galerijen worden deze niet geheel geschilderd van de flats Madridweg, Luxemburgweg en Londenweg. Op advies van de HBV worden de hekwerken vervangen door glas.  (Dit is opgenomen in de MJOB en de verwachting is dat het over 6 jaar wordt geplaatst)

 

Uitleg enquete woonbeleving flats Hoofdstedenbuurt door Wawo voor alle flatcommissies

De flatcommissies waren uitgenodigd om te vernemen hoe de bewoners van hun flat de woonbeleving ervaren. De min punten uit het verslag zullen nagelopen worden en indien mogelijk op korte termijn worden aangepakt, over het algemeen waren de bevindingen positief. Inmiddels hebben de bewoners van elk flat de bevindingen ontvangen.

 

Verbetering isolatie van de flats ( in kader van de duurzaamheid)

Er is een ongevraagd gekwalificeerd advies opgesteld door de HBV, om de isolatie van de flats te verbeteren.

 

Klachten van de bewoners Wenenweg en Bernweg betreffende beperking van lichtinval door de bomen die dicht bij het flat staan.

Er is een gesprek geweest en een rondgang bij de Wenenweg met het db/HBV  de wijkmanager Holy en de groenopzichter van de gemeente om de klachten te bezien van de bewoners. Deze klachten zijn dat er weinig lichtinval in de woning is, de bewoners  zitten vaak om 15:00 uur al met de lichten aan.

De klachten werden onderkend door betrokkene van de gemeente. Er is aangegeven door de HBV dat het kappen van bomen niet aan de orde is, omdat we weten dat hiervoor geen toestemming komt van de Gemeente, het verzoek is dan ook om wat struiken en takken te snoeien, zodat er meer licht binnen komt.

Er volgt een gesprek met functionarissen van de gemeente .

 

Algemene Ledenvergadering Huurdersraad

Het werkplan en de begroting werden toegelicht en goedgekeurd

De bijeenkomst stond hoofdzakelijk in teken van kennismaking met de nieuwe medewerkers van Waterweg Wonen, in groepen werden diverse onderwerpen besproken.

 

Algemene Ledenvergadering HBV Hoofdstedenbuurt

Er waren twee gastsprekers aanwezig, de Gebieds Coordinator Holy van de Gemeente Vlaardingen en de Consulent Beheer Waterweg Wonen; als thema werd besproken Aandachtsgebied Holy Hoofdstedenbuurt.

Jaarverslag 2022 werd goedgekeurd.

Besproken en toegelicht is het concept jaarverslag 2023.

De gang van zaken over de financieen werd toegelicht door de penningmeester.

Het concept verslag van de ALV zal worden verstrekt aan de leden op de volgende vergadering.

 

Thema bijeenkomst Duurzaamheid

Georganiseerd door de Huurdersraad en Waterweg Wonen.

Gepresenteerd door de teamleider techniek, bedoeld voor bewonerscommissies. Het db HBV waren van mening dat de flatcommissies hier ook bij moesten zijn en een vertegenwoordiging daarvan waren ook aanwezig. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde wat betrekking had op het verduurzamingsbeleid van Waterweg Wonen.

Ook de diverse mogelijkheden die er zijn om van het gas af te gaan zijn uitvoerig aan de orde geweest.

Beleid wat betreft zonnepanelen op complexen.

Het tijdspad verduurzaming bestaande woningvoorraad.

 
Schilderwerkzaamheden Lissabonweg 5-7 hoog.

Rondgang met het db HBV, de vertegenwoordiger van de flatcommissie en de pojectleider van Waterweg Wonen. Het betreft de lijst met de voornemens van het schilderwerk opgesteld door Waterweg Wonen   Deze lijst werd door genomen en via een rondgang door de flats beoordeeld. De HBV en de flatcommisie hebben nog een aantal punten geconstateerd die niet vermeld stonden op de lijst maar deze dienen alsnog toegevoegd te worden. Er is met de projecleider afgesproken dat de genoteerde punten terug te vinden zijn in een verslag. De ingebrachte verbeterpunten die hierin worden vermeld wordt intern door Waterweg Wonen besproken en over de uitkomst daarvan krijgen wij bericht.

 

Datum:              6 april 2022

Aanvang:          19.30 uur
Locatie:            Zaal Touchfit Hendrik Casimirstraat 151
Aanwezig DB:   H. Roodenburg (voorzitter)
                         K .Kolmeijer (secretaris)
                         L .Neervoort ( penningmeester )
Notulist:           K .Kolmeijer

Aanwezige leden: R.Duifhuysen,H.Gerritse,F.Hemmes,C.vant Hof,R.Kerklaan,J.van Klooster,E.de Leeuw van Weenen, A.Laukens,F.Nieuwenburg,P.Veder,Y.Wapenaar,A.Hoogendam,J.Duursma,P.de Jonge.C.de Korte, C.wigt en H.Ghazat.

Lees meer:  Concept Verslag  Algemene Ledenvergadering HBV Hoofdstedenbuurt