1. Opening / mededelingen
Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugt dat iedereen weer aanwezig kan zijn op de ALV, na twee jaar van corona ellende.
Inge Nijenhuis van WAWO is nog bezig om de enquête te versturen omtrent de keuze van de bewoners voor de buitenruimten en daar met instemming van 70% van de bewoners een juiste invulling aan te geven.
De nieuwe aangepaste Samenwerking Overeenkomst is door een aantal organisaties bekeken en op onderdelen gewijzigd. De verwachting is dat deze op de ALV van de Huurdersraad goedgekeurd wordt en zo door de partijen getekend kan worden.
Op 31 maart 2022 heeft de burgemeester een bezoek aan de Hoofdstedenbuurt gebracht en we hadden een mooi programma bedacht voor het buiten gebeuren maar door het slechte weer viel dat helaas letterlijk en figuurlijk in het water! Maar gelukkig hebben we in het kantoortje toch nog de nodige onderwerpen kunnen bespreken die zich hier in de wijk afspelen.
De afrekeningen van de servicekosten zijn inmiddels nagekeken en met een aantal vragen naar WAWO teruggestuurd met het verzoek deze te beantwoorden.
Diverse bewoners hebben melding gemaakt van het feit dat er witte vlekken in de glasplaten zitten, voornamelijk aan de balkon zijde en er is een lijst gemaakt van adressen waar zich dat voordoet en deze lijst wordt naar WAWO gestuurd.
De Penningmeester Els Bruijs heeft te kennen gegeven dat ze door drukke omstandigheden hiermee wil stoppen ( wij hebben in een vergadering met bestuur en flatcommissies inmiddels op gepaste wijze afscheid genomen. Lex Neervoort, oud voorzitter van de HBV heeft deze taak nu op zich genomen en is al aan de slag gegaan door de begroting te maken voor 2022. Uiteraard zijn we verheugd dat we weer een penningmeester hebben. We heten Lex dan ook welkom in ons midden.

 
     2. Vaststellen agenda:

Geen wijzigingen voor de agenda.

 

     3. Gastspreker Peter Bender

Peter Bender, Projectleider aandachtsgebied Hoofdstedenbuurt nam vervolgens het woord en gaf aan dat de gemeente druk bezig is met het inventariseren van de problemen en wensen die zich in deze wijk afspelen.
In eerste instantie zijn er 400 gezinnen aangeschreven die een vragenlijst konden invullen maar daar zijn maar 5 stuks van terug ontvangen. Vervolgens is er bij 100 mensen aangebeld en bij 60 mensen zijn ze binnen geweest om een gesprek aan te gaan.
Een buurthuis stond bovenaan het wensenlijstje en de ergernissen waren dat erbij kleine storingen een lange wachtlijst was bij WAWO. Ook kwamen er allerlei sociale problemen aan bod zoals geluidsoverlast en de eenzaamheid achter de voordeur.
Maar bovenaan het wensenlijstje staat toch wel een buurthuis en daar is inmiddels ook geld voor vrijgemaakt. Misschien dat het een bestaande locatie is maar dat is dan wel zo prettig want dan kan het er na enige aanpassingen er snel komen. Wat er uit voorkomt gaan we in ieder geval volgen.
Er is namelijk een vertegenwoordiging van uit het bestuur aanwezig bij de lopende vergaderingen..
Wordt vervolgd. Peter wordt bedankt voor ze uiteenzetting.

 

     4. Pauze
Naamloos

 

     5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2020

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist I. Stolk.

 

     6. Begroting 2022 en jaarverslag 2021

De begroting voor 2022 wordt door Lex Neervoort aan de leden voorgelegd en goedgekeurd. De begroting is ook naar WaWo gestuurd ter goedkeuring.
Het jaarverslag 2021 wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

 

     7. Kascontrole financiële bijdrage Waterweg Wonen 2021

De kascontrole commissie heeft de stukken van 2021 goedgekeurd en verleend het bestuur Decharge.

 

     8. Donatie Stadsboerderij Holywood en aanschaf 2 AED

Het voorstel om een donatie te doen van het geld uit de oud ledenkas is aangenomen en er zal een bedrag van 1800 euro overgemaakt worden naar de Stadsboerderij Holywood voor het kopen van voer voor twee koeien gedurende een jaar en voor het kopen van een klein paardje.
Tevens zal er geld beschikbaar worden gesteld voor het kopen van 2 AED.

 

     9. Voortgang H.B.V. en herbenoemen bestuur

De bestuursleden, .Kees kolmeijer, secretaris, Phieneke Veder, Anneke Laukens, Ria Kerklaan, Ronald Bos en Ruud Willemse hebben te kennen gegeven in het bestuur te willen blijven en stellen zich weer verkiesbaar voor een volgend termijn van 4 jaar. Met algemene stemmen stemt de vergadering hiermee in.
Als nieuwe bestuursleden zijn verkiesbaar Yme Wapenaar, Lex Neervoort en Henk Roodenburg . Met algemene stemmen worden zij ook gekozen.
Henk Roodenburg zal de taak als voorzitter op zich nemen en Lex Neervoort de taak als penningmeester, beide krijgen het vertrouwen van de ALV.

 

     10. Rondvraag

Waarom is de rol van ambassadeur afgeschaft? Antw, deze is nog niet afgeschaft, er is een evaluatie geweest met WaWo, de uitkomst daarvan moet nog volgen.
Kunnen er geen boekenkastjes in de flat komen voor het uitwisselen van boeken? Antw, zou per flat bekeken of uitgewerkt kunnen worden.
Waarom brand de buitenverlichting bij alle flats niet gelijk bij het donker worden? Antw, Wordt nagegaan.
Onze nieuwsbrief misschien verstrekken in een andere taal, bv Engels ? Antw, wordt bekeken op nut en noodzaak.
Kan er geen oproep in het Holy krantje of ander nieuwsmedia worden gedaan voor het werven van vrijwilligers voor de rozentuin? Antw, gaan we wat mee doen in samenspraak met de tuingroep.
Hoe staat het met de warmtenet aansluitingen? Antw, Is nog niets concreets te melden.
Is er nog geld beschikbaar voor plantjes in de plantenbakken? Antw, ja, er zal een bedrag verstrekt worden per flat die dat wil, het DB gaat bespreken wat financieel mogelijk is.
Kunnen er geen camera's komen bij de containers? Antw, dat zal niet makkelijk zijn om te realiseren i.v.m. De wet op de privacy en de kosten.
Aanmelden nieuw flatcommissielid Bonnweg, Jan Duursma, fijn om te vernemen dat er een nieuw lid is voor de flat commissie Bonnweg. We heten Jan welkom en wensen hem succes toe.

 

     11 Sluiting

Niets meer aan de orde te hebben wordt de vergadering formeel afgesloten om daarna nog wat informeel na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.