Vergadering Overleg herinrichting Hoofdstedenbuurt
Datum 10-12-2013
Aanvang 19:30u
Locatie Londenweg, begane grond
Notulist Marc Rous
Aanwezig N. de Voogd (projectleider openbare werken), J. Daggenvoorde (seniorenontwerper openbare werken), M. Bekink (projectleider Waterweg Wonen), Bewoners: K. Kolmeijer, H. Stolk, J. Valero, R. Willemse, C. van der Doc, R. Kerklaan, T. van Denderen, J. Fortman, T. Taapken, A. Laukens, P. Veder, C. van Katwijk, A. Soldaat, Y. de Goede, N. Gerritse, H. Gerritse

Opening
Eerder heeft de gemeente aangegeven de buitenruimte van de Hoofdstedenbuurt te herinrichten. De gemeente streeft naar een breedgedragen ontwerp, daarin is participatie van bewoners gewenst. In 2014 start de eerste fase van de ophoging van het gebied. Het plan is nog niet definitief vastgesteld. Bij dit overleg geeft de gemeente een toelichting op de ophoging van de Hoofdstedenbuurt en wordt het vervolgproces besproken.


Aanleiding tot herinrichting buitenruimte
De condities van de buitenruimte gaf aanleiding om het plan voor de herinrichting opnieuw op te pakken:

 • De grote mate van zettingen in de buitenruimte;
 • Het rioolstelsel is op bepaalde plaatsen verzakt. De afstroming van rioolwater wordt daardoor belemmerd;
 • Een gedeelte van het groen is van slechte kwaliteit en is moeilijk beheersbaar;
 • De grondslag is onvoldoende om het groen duurzaam te handhaven. Grote ingrepen zijn hierdoor onvermijdelijk.

In 2006 is door Waterweg Wonen met bewoners is een plan opgesteld om de buitenruimte van de Hoofdstedenbuurt opnieuw in te richten. Uit dit plan bleek dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over de huidige opzet van de buitenruimte. Bewoners missen wel een gezamenlijke verblijfsplek voor ontmoetingen tussen bewoners. Ook hadden de bewoners aangegeven dat de parkeerterreinen en de verlichting beter kan. De gemeente heeft vanaf 2014 budget beschikbaar gesteld om de riolering te vervangen en de buitenruimte van de Hoofdstedenbuurt op te hogen. Het budget is niet toereikend genoeg om het plan uit 2006 uit te voeren. Het plan wordt gebruikt als basis, maar een aantal onderdelen moeten worden weggelaten.

Randvoorwaarden
De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld waarbinnen het ontwerp projectmatig en procesmatig moet passen. Deze zijn:

 • De aanleg van de nieuwe buitenruimte moet passen binnen het budget. Het budget mag niet worden overschreden.
 • Nieuwe aanpassingen en aanvullingen in het ontwerp mogen niet leiden tot extra beheer- en onderhoudskosten.
 • Het ontwerp moet een extra impuls geven om de leefbaarheid te verbeteren. Ook de sociale veiligheid wordt in het ontwerp meegenomen. Duistere plekken moeten worden vermeden.
 • Het ontwerp moet gedragen worden door de bewoners van de Hoofdstedenbuurt. De gemeente wil daarin participatie van bewoners zien.


Betrokkenheid van de gemeente en Waterweg Wonen
De Brusselweg en de Bernweg is gedeeltelijk eigendom van de VvE en van Waterweg Wonen. De overige flatgebouwen en gebieden rondom enkele flats zijn eigendom van Waterweg Wonen. De buitenruimte is voornamelijk eigendom van de gemeente. Waterweg Wonen heeft ongeveer 20% van het gebied van de Hoofdstedenbuurt gepacht. Twee gebouwen zijn geen eigendom van de gemeente of Waterweg Wonen, namelijk Copenhaege en het schoolgebouw plus omliggend terrein van Stichting Meervoud. Daarmee valt de herinrichting van de buitenruimte van de Hoofdstedenbuurt voornamelijk in de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is vanuit Waterweg Wonen budget beschikbaar
gesteld om een bijdrage te leveren aan de herinrichting van de Hoofdstedenbuurt. De voorwaarde die Waterweg Wonen stelt is dat de kwaliteit van het plan voldoende moet zijn. De gemeente ondersteunt dit streven.

Project herinrichting buitenruimte Hoofdstedenbuurt
Met de aanpassing in de buitenruimte beoogt de gemeente de volgende resultaten te bereiken:

 • Een goed functionerend riool;

De aanleghoogte van de parkeerterreinen op het oorspronkelijke peil terug te brengen. De hoogte van de parkeerplaatsen moet worden geharmoniseerd met de entree van de flats;

 • Het groen moet vitaliteit uitstralen.
 • Het ontwerp moet passen bij de bebouwing en de identiteit van de Hoofdstedenbuurt. Het moet een eigentijds ontwerp worden.
 • Het ontwerp moet bijdragen aan een prettige leefomgeving voor bewoners.

 

Onderzoek en overleg

 • In 2009 is op een aantal plekken in kaart gebracht wat de exacte hoogtes zijn van de buitenruimte. Op enkele plekken wordt nagemeten hoeveel de grond verder is gezakt ten opzichte van de meting in 2009.
 • De hoogte van de bomen- en plantenvakken verschillen. De exacte verschillen moeten in kaart gebracht worden. Voor de bomen moet gekeken worden of de bomen het aankunnen als de grond wordt opgehoogd. Mogelijk kunnen enkele vakken laag gehouden worden, ter bescherming van de bomen en om het speelse effect te accentueren.
 • Uit bodemonderzoek moet blijken hoe de opbouw van de bodem eruit ziet. Als het riool vervangen wordt, moet duidelijk zijn of er al dan niet verontreinigd grond aanwezig is. Dat zal dan apart moeten worden afgevoerd.
 • Veel groen zal verdwijnen. Mogelijk zijn dieren- en plantenverbindingen aanwezig. Ook moet een plan worden gemaakt om het verloren groen opnieuw aan te planten.
 • Met de nutsbedrijven heeft overleg plaatsgevonden. Als de riolering wordt vervangen en opgehoogd, is het van belang dat de leidingen van de nutsbedrijven niet kruisen met de rioleringen. De kruisingen moeten op een goede manier verlopen.

 

Riolering
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het rioleringsstelsel op enkele plekken is verzakt. Bij de aanpassing blijft het rioolstelsel voornamelijk op dezelfde plek liggen. Ook het huidige gemengde rioolsysteem blijft gehandhaafd. De riolering van de Bernweg, Lissabonweg en de Wenenweg geven momenteel de meeste problemen. Regelmatig moeten de rioleringen worden doorgespoeld. Bij de riolering van de Amsterdamlaan (buiten het projectgebied Hoofdstedenbuurt) is onderzoek gedaan naar de toestand van het riool.

 

Groenvoorraad
De bomen worden geïnventariseerd op vitaliteit. Er zijn bomen die uit ouderdom of vanwege slechte kwaliteit verwijderd moeten worden. Ook zijn er bomen die de ophoging niet aankunnen. Mogelijk kunnen enkele terreinen gehandhaafd worden, zodat de bomen alsnog behouden kunnen blijven, indien deze van goede kwaliteit zijn. Als de riolering vernieuwd en opgehoogd wordt, kan dat tot gevolg hebben dat bomen verwijderd moeten worden. Voor de te verwijderen bomen zal een kapvergunning worden aangevraagd.

 

Padenstructuur
Er zal meer samenhang worden aangebracht in de routes en de verbindingen binnen de Hoofdstedenbuurt. Ook het Oslopad wordt opgewaardeerd.


Openbare verlichting
CityTec heeft voor het grootste deel van de Hoofdstedenbuurt de kwaliteit van de buitenverlichting onderzocht (maart 2013). De Lissabonweg (hoog), Londenweg, Luxemburgweg en de Bernweg zijn locaties die beter verlicht kunnen worden Het plan voor de openbare verlichting wordt op verzoek van de gemeente verder afgemaakt en meegenomen in het ontwerp.

 

Planning
Het project wordt uitgevoerd in vier fases. De eerste fase start in augustus 2014. Ieder jaar komt een deel van het budget vrij om de Hoofdstedenbuurt aan te pakken. De gemeente streeft ernaar dat in
2017-2018 de ophoging van de Hoofdstedenbuurt afgerond is. De uitvoering vanFase 1 duurt ongeveer driekwart jaar tot een jaar.
Hieronder een beknopt overzicht van de planning 2014 die is opgesteld door de gemeente Vlaardingen. De gemeente geeft aan dat deze planning zeer strak is gezet om in augustus 2014 te kunnen starten met de uitvoering van Fase 1.
Week
Actie
Aanvullingen
3
Voorlopig ontwerp
De gemeente heeft een ontwerper aangesteld. Het ontwerp wordt gebaseerd op de gegevens uit 2006/2009. Het voorlopig ontwerp wordt voorgelegd aan de bewoners. Bewoners kunnen tussen week 3 en week 9 reacties en wensen kenbaar maken.
9
Definitief ontwerp
Als het definitieve ontwerp is vastgesteld, kan een bestek worden gemaakt, waarin omschreven is welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
21
Bestekresultaat
Als het bestek gereed is, kan het bestek worden aanbesteed.
29
Aanbestedingsresultaat
De aanbestedingstermijn en het werk gunnen duurt enkele weken.
35
Start uitvoering eerste fase
Na de vakantieperiode vindt de start van de eerste fase plaats.


Draagvlak onder de bewoners
Op 21 januari 2014 staat een volgend overleg gepland. Als het voorlopige ontwerp gereed is, zal een inloopavond worden georganiseerd, waarbij bewoners reacties en opmerkingen kenbaar kunnen maken aan de gemeente. De HBV Hoofdstedenbuurt vertegenwoordigt alle bewoners van de Hoofdstedenbuurt. De gemeente en Waterweg Wonen nemen tussentijds graag kennis van alle reacties die bij het bestuur van de HBV inkomen. Het Voorlopig Ontwerp wordt aan alle bewoners van de Hoofdstedenbuurt gepresenteerd.


Bespreekpunten ter kennisgeving

 • Ratten: Irado heeft onlangs ratten bestreden bij de Lissabonweg. De hoge aanwezigheid van ratten heeft voornamelijk te maken met het feit dat de grond verzakt is, waardoor lege ruimtes onder de flatgebouwen ontstaan. Waterweg Wonen zal intern aandacht besteden aan dit probleem. Via het gemeentelijk riool kunnen de ratten niet naar buiten komen omdat putdeksels en riooldeksels goed zijn gesloten,.Het gedrag van bewoners is onderdeel van het probleem. Afval en etenswaren die van het balkon naar beneden worden gegooid, voor bijvoorbeeld het voeren van vogels, vergroot de kans op de aanwezigheid van ratten. Het probleem wordt ook met de school besproken.
 • Beleid ten aanzien van afvalinzameling: Volgens een afgevaardigde van de HBV zijn tussen Irado en Waterweg Wonen afspraken gemaakt over een pilot om bovengrondse containers te plaatsen . De aanwezige medewerkers van de gemeente en Waterweg Wonen hebben hier nog geen kennis van genomen.en gaan dit intern navragen. Het gemeentelijk beleid is dat bij hoogbouw de inpandige huisvuilverzameling gehandhaafd blijft.

 

Verzoeken van bewoners

 • Jeu-de-boulesbaan: In andere wijken is gebleken dat de aanleg van een jeu-de-boulesbaan niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
 • Fietspad Kopenhagenlaan: Veel scholieren fietsen over het fietspad van de Kopenhagenlaan. Aan beide zijden van de weg ligt een éénrichting fietspad. Scholieren die van oost naar west rijden en vice versa, nemen de snelste weg: steken de Kopenhagenlaan over en fietsen vervolgens tegen het fietsverkeer in De schoolroute verloopt onder andere via het kruispunt bij de Kopenhagenlaan-Amsterdamlaan. Het voorstel is om in de bocht van de Kopenhagenlaan het fietspad door te trekken richting de Londenweg. Aan de Amsterdamlaan, aan de zijde van de Bernweg richting de Lissabonweg, fietsen kinderen op weg naar de school vaak in tegengestelde richting. Het verzoek is om een dubbelzijdig fietspad aan te leggen. De gemeente zal deze situatie intern bespreken.
 • Kruising Kopenhagenlaan-Amsterdamlaan: Deze kruising wordt als gevaarlijk ervaren. In het ontwerp zal rekening worden gehouden met de veiligheid van het kruispunt. In een schets uit
 • 2006 is een rotonde te zien. Deze rotonde is niet meer te zien in een latere schets. De gemeente wil de veiligheid vergroten door het kruispunt overzichtelijker te maken, ook als het fietspad in de bocht van de Kopenhagenlaan wordt doorgetrokken, zal dat de veiligheid ten goede komen. De gemeente geeft aan dat de aanleg van een rotonde niet behoort tot de werkzaamheden en niet op de schets staat aangegeven. Parkeerplaatsen: De parkeerplaatsen op de terreinen zijn erg onduidelijk aangegeven. Het verzoek is om meer duidelijkheid in de parkeerterreinen aan te brengen.
 • Locatie koffiecorners Madridlaan, Luxemburgweg en Londenweg: Bewoners maken veel gebruik van de koffiecorners. De bewoners zouden graag willen dat het terras van de koffiecorners verplaatst kan worden, zodat de bewoners meer in de zon kunnen zitten.
 • Wind rondom terrassen koffiecorners: Voorheen was er rondom de koffiecorners veel begroeiing, wat veel wind tegenhield. Inmiddels is er veel gesnoeid. Het verzoek is om de factor wind mee te nemen in het plan. Het veelvuldig kappen en snoeien heeft tot gevolg dat het harder zal waaien.
 • Een verzoek is om de speeltuinen op te waarderen. De gemeente heeft geen aanleiding om de speeltuinen te veranderen. Enkele speeltoestellen die eigendom zijn van de gemeente, zijn reeds vervangen.Als er concrete voorstellen liggen, zal de gemeente met Waterweg Wonen overleggen wat de mogelijkheden zijn.


Afsluiting
Na het vaststellen van het voorlopig ontwerp vindt een inloopinformatieavond plaats voor bewoners. Bij nieuws houden de betrokkenen elkaar tussentijds op de hoogte.