Overleg Hoofdstedenbuurt Vlaardingen
Vergadering Overleg herinrichting Hoofdstedenbuurt
Datum 21-01-2014
Aanvang 19:30u
Locatie Londenweg, begane grond
Notulist Marc Rous
Aanwezig Nico de Voogd (gemeente, openbare werken), Stefan te Vaarwerk
(landschapsarchitect namens Grondmij), Mark Bekink (Waterweg
Wonen), Bewoners: J. Fortman, A. Laukens, T. Taapken, L. van
der Lubben (Bernweg), P. Veder (Lissabonweg Midden), T. van
Denderen, Y. de Goede, P. Kerklaan, R. Kerklaan (Londenweg), E.
de Leeuw van Weenen, R. Willemse, J. Elberse (Brusselweg), I.
Valero, C. van der Doe (Madridweg), H. Stolk (Wenenweg), E.
Bruijs (Bonnweg), A. Soldaat, C. van Katwijk (Luxemburgweg), H.
Gerritse.


Opening
Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 10 december 2013. In dat overleg is de huidige situatie
van de Hoofdstedenbuurt besproken, wat het doel is van de herinrichting en aan welke voorwaarden
de werkzaamheden het project moet voldoen. De afgelopen weken zijn de werkzaamheden
doorgegaan. De gemeente heeft ingenieursbureau Grontmij ingeschakeld om de technische
voorbereidingen uit te voeren en het voorlopige ontwerp vast te stellen. Dit overleg is bedoeld om het
voorlopig ontwerp te presenteren. Alle inbreng en opmerkingen worden meegenomen en waar
mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.


Communicatie
De powerpoint-presentaties en de verslagen van dit overleg worden op de website gepresenteerd van
de gemeente Vlaardingen (www.vlaardingen.nl, onderdeel projecten, herinrichting buitenruimte
Hoofdstedenbuurt). Deze informatie komt ook op de website van de HBV Hoofdstedenbuurt.

 

Knelpunten van de huidige situatie
De buitenruimte van de Hoofdstedenbuurt wordt aangepast vanwege enkele problemen:

 • De grote mate van verzakkingen in de buitenruimte;
 • Het rioolstelsel is op bepaalde plaatsen verzakt of niet meer van goede kwaliteit;
 • Een gedeelte van het groen is van slechte kwaliteit en is moeilijk beheersbaar;
 • De inrichting van de buitenruimte voldoet niet meer aan de huidige wensen.

 

Lopende acties

 • Gesprek met de scholen: De gemeente zal met de basisscholen praten in hoeverre de route van en naar de school beter kan. De terreinen van de school zijn ook verzakt. Dit ligt in de verantwoordelijkheid van de school.
 • Kostenraming: De kosten van het voorlopige ontwerp wordt onderzocht. Eén van de randvoorwaarden is dat het plan moet passen binnen het budget. Op enkele punten na zijn er geen grote ingrepen. Men gaat er vanuit dat alle werkzaamheden binnen het budget passen. Van de meeste zaken is reeds een schatting bekend.
 • Schouw 05 februari 2014: Om extra input te verkrijgen staat een schouw gepland.
 • Voortgang bomenonderzoek: In het kader van de ophoging, het vervangen van de riolering en de aanpassing in de buitenruimte worden alle bomen onderzocht op vitaliteit. Op de overzichtskaart zijn verschillende kleuren gebruikt om de stand van de bomen aan te geven. De bomen die in het groen zijn weergegeven, zijn van goede kwaliteit en kunnen gehandhaafd blijven. De bomen in lichtblauwe kleur kunnen eventueel verplant worden. De gemeente zal nog de mogelijkheden onderzoeken, mogelijk is het goedkoper om deze bomen te kappen en nieuwe bomen te plaatsen.De bomen in het rood zijn van slechte kwaliteit en worden gekapt. De bomen die in het paars zijn weergegeven zijn de populieren en de esdoorns, deze worden nog geïnspecteerd door eengespecialiseerd bedrijf.

Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp is vastgesteld op basis van de gegevens van uit 2006/2009. Enkele nieuwe
componenten zijn in het voorlopig ontwerp opgenomen. Totdat het definitieve ontwerp is vastgesteld,2
kan het ontwerp nog veranderd worden. Ook wordt de buitenruimte van de Hoofdstedenbuurt
aangepast aan de moderne wensen.


Uitgangspunt 1:Toekomstbestendige bodeminrichting
De gemeente streeft naar een wijk waarbij de buitenruimte voldoet aan de huidige en toekomstige
wensen. De nieuwe opzet van de buitenruimte moet de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de
toekomstbestendigheid vergroten.

 • Ophoging: In 2009 is op een aantal plekken in kaart gebracht wat de exacte hoogtes zijn van de buitenruimte. Op enkele plekken wordt nagemeten hoeveel de grond verder is gezakt ten opzichte van de meting in 2009. De aanleghoogte van de parkeerterreinen wordt op het oorspronkelijke peil teruggebracht en wordt geharmoniseerd met de entree van de flats. De hoogte van de bomen- en plantenvakken verschillen. Voor de bomen moet gekeken worden of de bomen het aankunnen als de grond wordt opgehoogd. Mogelijk kunnen enkele vakken laag gehouden worden, ter bescherming van de bomen.
 • Riolering: Het rioolstelsel blijft voornamelijk op dezelfde plek liggen. Ook het gemengde rioolsysteem blijft gehandhaafd.

Uitgangspunt 2: Vitale groenvoorraad en transparantie
De gemeente streeft naar een wijk met een vitale groenvoorraad. Bomen die van slechte kwaliteit zijn,
worden gekapt. Op de bomenplattegrond is aangegeven welke van goede kwaliteit zijn. In beginsel
blijven de vitale bomen gehandhaafd. Als de goede bomen de rioleringen in de weg staan, worden
deze alsnog gekapt. Ook is het mogelijk dat de ophoging ervoor zorgt dat enkele bomen van goede
kwaliteit gekapt moeten worden. Bomen kunnen slechts een beperkte mate van ophoging aan. De
gemeente streeft naar een goede verhouding tussen het ophogen van de terreinen en het handhaven
van de bomen. Als alle bomen zijn geïnspecteerd, wordt een herbeplantingsplan opgesteld.

 • Groenverbindingen: Wat betreft de groenverbindingen is de gemeente voornemens om het park ten noorden van de Hoofdstedenbuurt te verbinden met de groenvakken aan de kant van de trambaan aan de Europaboulevard.
 • Transparantie: De gemeente streeft naar een transparante inrichting van de buitenruimte. Hierdoor zullen aan de randen van de wijk meer grasvelden worden aangelegd in plaats van hogere beplanting. De hoogte van de beplanting aan de randen van de parkeerterreinen wordt gemaximaliseerd tot 1,50 meter. De gemeente heeft de voorkeur voor deze hoogte omdat de auto’s op de parkeerterreinen uit het zicht zijn, maar de mensen op de parkeerterreinen wel zichtbaar zijn. Dit vergroot de overzichtelijkheid en tegelijkertijd de sociale veiligheid. In het kader van de sociale veiligheid zal ook extra aandacht uitgaan naar de dichtbegroeide plekken.

 

Uitgangspunt 3: Betere interne routes en bereikbaarheid entrees van de flats
In de huidige situatie zijn de interne routes versnipperd. Hierin zal meer samenhang worden
aangebracht. De interne routes worden zodanig aangepast dat de entrees van de flatgebouwen beter
zichtbaar worden. Om dit te bereiken worden de looppaden rechtstreeks doorgetrokken tot aan de
entrees van de flatgebouwen. Hierdoor komt er een onderbreking in de indeling van het parkeerterrein
door middel van een drempel. Hierdoor verdwijnen een aantal parkeerplaatsen. De gemeente
compenseert deze parkeerplaatsen.

 • Accent entree flats: Rondom de entrees wordt een andere vorm van bestrating aangelegd om de entrees meer te accentueren.
 • Fietsenstallingen: De gemeente zal per flat onderzoeken op welke manier vormgegeven zal worden aan de mogelijkheden om fietsen te stallen.

Uitgangspunt 4: Opwaardering sociale functie van de buitenruimte
De gemeente streeft ernaar de ontmoetingsfunctie van het Oslopad te intensiveren. Het Oslopad
wordt opgewaardeerd en zal fungeren als hoofddoorgang voor voetgangers en fietsers tussen de
Parijslaan en de Lepelaarsingel.

 • Zichtlijnen: In het definitieve ontwerp wordt aandacht besteed aan de zichtlijnen, vooral in het gebied tussen de Wenenweg, Oslopad en Over De Dammen en richting de speeltuin tussen de Lissabonweg Laag en de Londenweg.
 • Koffiecorners Madridweg, Luxemburgweg, Londenweg: De koffiecorners vallen momenteel vooral in de schaduw. In het ontwerp is voorgesteld om een andere manier van bestrating te gebruiken aan beide kanten van het gebouw. Hierdoor kunnen bewoners zelf kiezen of zij gebruik willen maken van de zon- of schaduwkant.3
 • Ontmoetingsgelegenheid tussen de Wenenweg, Over De Dammen en het Oslopad: In het groenvak tussen de Wenenweg en Over De Dammen worden extra zitmogelijkheden gecreëerd.Indien er in de toekomst budget beschikbaar voor is, zal de mogelijkheid worden opengelaten om het water door te trekken met een extra vijver. Het verzoek is om hierbij het pad flauw naar beneden te laten aflopen in plaats van een trap.

 

Specifieke zaken en wensen van bewoners

 • Het groenvak op het parkeerterrein van de Madridweg doorbreekt het overzicht en zal daarom verdwijnen.
 • Het voorstel van de gemeente is om het looppad van het Oslopad naar de Kopenhagenlaan, tussen de Londenweg en de Luxemburgweg, dicht te maken en te verplaatsen naar de oostzijde van de beplanting. Op deze manier kan de afwatering plaatsvinden richting het grasveld. Bewoners geven aan dat zij het erg fijn vinden om te wandelen tussen de beplanting door en willen de situatie handhaven. Hierover zal nog overleg plaatsvinden.
 • Het verzoek is om het kunstwerk aan de noordzijde van de Londenweg te verplaatsen vanwege de groenverbinding richting het park.
 • De paden direct langs de flat richting te kelderboxen zijn erg smal. Enkel bij de Madridweg zijn de paden verbreed. Het verzoek is om ook bij de andere flats de paden te verbreden.
 • Aan de voorzijde van de flats bevinden zich struiken en andere beplanting. Omdat de beplanting direct aan de flat grenst, komt hier veel afval in terecht. Vanwege het vervangen van de riolering,komt hier andere beplanting.
 • De entrees bij Lissabonweg Laag zijn niet duidelijk genoeg. Hieraan zal extra aandacht worden besteed.
 • Bij de Bernweg richting de Amsterdamlaan wordt een trap geplaatst. Het hoogteverschil is te groot om het met een looppad te verbinden.
 • Het speelterrein van het oude kinderdagverblijf achter de Lissabonweg Laag heeft geen functie meer. Dit kan verwijderd worden.
 • De huidige entree van het parkeerterrein van de Londenweg en de Bernweg wordt heroverwogen.Mogelijk kan de entree meer naar de bocht van de Kopenhagenlaan worden verplaatst. Dit is meer overzichtelijk, ook voor het verkeer op de parkeerterreinen. Deze mogelijkheid wordt nog onderzocht.
 • Het Oslopad aan de kant van de Lissabonweg is onderbroken, dit wordt doorgetrokken. Hierdoor wordt een drempel aangebracht in het parkeerterrein van de Lissabonweg.
 • De klinkers die liggen aan de zijkanten van het Oslopad, kunnen erg glad zijn. Hiernaar zal worden gekeken.
 • Eerder is gebleken dat een gescheiden fiets- en voetgangerspad in het Oslopad niet haalbaar is. Dit zou voor te veel kruispunten in de verbindingen zorgen en te veel ruimte in beslag nemen. Demgemeente zal dit met de verkeerskundige bespreken.
 • Ter afscheiding van het bezit van Waterweg wonen en de gemeente is vroeger een heg geplaatst aan de westzijde van de Londenweg. Deze kan verwijderd worden.
 • De entrees tussen de flats van de Brusselweg en de Bonnweg worden door een voetpad met elkaar verbonden. Hierdoor worden beide entrees beter zichtbaar.
 • Het berkenbosje bij de Bonnweg blijft gehandhaafd. De mogelijkheid om het veld tussen de Brusselweg en de Bonnweg achter de praktijk van Copenhaege te gebruiken als grasveld.
 • Tussen de parkeervakken bij de Bonnweg zit enige ruimte. Het voorstel is om de parkeerplaatsen direct aan elkaar te laten grenzen. Aan de noordzijde van het parkeerterrein ontstaat daardoor meer ruimte om te voorzien van groen.
 • Met betrekking tot de bovengrondse containers voor papier, glas, etc. zal bekeken worden wat een geschikte plek is om deze te plaatsen.
 • Van het materiaal dat gebruikt zal worden voor de herinrichting, wordt zoveel mogelijk hergebruikt.
 • Het verzoek is om te onderzoeken of de kunstwerken van de Londenweg, Madridweg en de Wenenweg in de schijnwerpers gezet kunnen worden.
 • Een zebrapad bij de Kopenhagenlaan ter hoogte van Copenhaege wordt onderzocht.
 • De mogelijkheden om dubbelzijdige fietspaden aan te leggen aan de noordzijde van de Lissabonweg Hoog en de Kopenhagenlaan worden onderzocht.
 • Het voorstel om een voetbalveld aan te leggen wordt niet ondersteund. De indruk bestaat dat jongeren vanuit andere wijken overmatig gebruik zouden maken van deze gelegenheid.
 • Het verzoek is om het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen (Londenweg) te vergroten.4
 • Op de plattegrond wordt verondersteld dat achter de Bernweg één groenvak aanwezig is zonder bomen. Dit wordt nog uitgezocht. Eventuele bomen die niet op de plattegrond staan aangegeven, moeten alsnog worden meegenomen in het bomenonderzoek.
 • Bij het parkeerterrein van de Bonnweg zijn aan de noordzijde enkele extra parkeerplaatsen die niet te zien zijn op de plattegrond. Deze parkeerplaatsen blijven gehandhaafd.

 

Planning
De eerste fase start in augustus 2014. Ieder jaar komt een deel van het budget vrij om de herinrichting
te realiseren.

 

Week   Actie Aanvullingen 
  9  Definitief ontwerp  Als het definitieve ontwerp is vastgesteld, kan een bestek
worden gemaakt, waarin omschreven is welke
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
21 Bestekresultaat  Als het bestek gereed is, kan het bestek worden
aanbesteed.
29 Aanbestedingsresultaat De aanbestedingstermijn en het werk uitbesteden duurt
enkele weken.
35 Start uitvoering eerste fase  Na de vakantieperiode vindt de start van de eerste fase
plaats.


Afsluiting

De gemeente neemt de input mee om het voorlopige ontwerp verder aan te scherpen. De
verkeerstechnische punten worden bekeken door een verkeersdeskundige. In februari wordt een
informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij bewoners van de Hoofdstedenbuurt kennis kunnen
nemen van het voorlopige ontwerp. Daarna wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief
ontwerp.